احمد متوسلیان کار و کاسبی ما را کساد کرده است، عملیات‌هاش خانمان‌سوزه!

یکی از همرزمان حاج احمد متوسلیان تعریف می‌کند: مرد کرد نگاهی به حاج احمد کرد و حاج احمد هم در چشمان او خیره شد. هنوز حاج احمد چشم از چشم او برنداشته بود که متوجه شدیم مرد شلوارش را خیس کرده است.

احمد متوسلیان کار و کاسبی ما را کساد کرده است، عملیات‌هاش خانمان‌سوزه!

به گزارش مسیر سبز، آنگونه که خبرگزاری فارس روایت کرده، یکی از همرزمان احمد متوسلیان تعریف می‌کند: «همراه حاج احمد با لباس کردی کنار جاده ایستاده بودیم که ماشینی به ما نزدیک شد. ۲ نفر از افراد کومله داخل ماشین بودند. آن‌ها به خیال این که ما هم از خودشان هستیم، نگه داشتند و ما را سوار کردند.

من که زبان کردی بلد بودم شروع به صحبت با آن‌ها کردم و پرسیدم: «از نیروهایی که تازه از سپاه تهران اومدن چه خبر؟»

ارسال نظر