حکم «نماز در سفر شخصی با ماشین دولتی» چیست؟

طبق نظر بعضی از مراجع عظام تقلید مسافرت افراد با خودروی دولتی و به صورت شخصی اشکال دارد. آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی در این رابطه پاسخ گفته اند.

حکم «نماز در سفر شخصی با ماشین دولتی» چیست؟

به گزارش «مبلغ» – آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره حکم «نماز و روزه در سفر شخصی با ماشین دولتی» پاسخ گفتند.

این استفتاء در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شبیری زنجانی به صورت زیر منتشر شده است:

پرسش: در مواردی که استفادۀ شخصی از ماشین‌های دولتی ممنوع است، فردی که از ماشین دولتی جهت سفرهای شخصی خود استفاده می‌کند، نماز و روزه‌اش را چگونه انجام دهد؟

پاسخ: باید نمازش را هم شکسته و هم تمام بخواند، و روزه را باید بعداً قضا کند.

ارسال نظر