تولیدات دانش‌بنیان جامعه را متحول می‌سازد/ اهمیت نقش مدیریت علم و دانش

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند گفت: اگر بتوانیم جامعه را به سمت تولیدات دانش‌بنیان سوق دهیم بدون شک شرایط اقتصادی…