ادامه پروژه کشته‌سازی ضدانقلاب / جا زدن دانشجوی لیسانس جای دانش‌آموز مسموم

ضدانقلاب بار دیگر پروژه کشته‌سازی را برای رسیدن به اهداف شومش در دستور کار قرار داده است.