اصلاح ۶ نقطه حادثه‌خیز استان مرکزی تا پایان سال مالی ۱۴۰۲

دوازدهمین کمیسیون اجرایی آئین‌نامه مدیریت حمل‌ونقل و سوانح رانندگی استان مرکزی به منطور بررسی اصلاح ۶ نقطه حادثه‌خیز تا پایان…